นักเรียนแกนนำโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Leaning Society

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว และนักเรียนแกนนำโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี

รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Leaning Society โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๔ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน ๒,๕๐๑ – ๓,๐๐๐ คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.)

นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ (กฟผ.)

และ นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (กฟผ.)

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสิงห์บุรีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ณ อาคาร Impact Exhibition Hall ๙ – ๑๐ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี