ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาสี ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาระหว่างคณะ
ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบในการจัดงานกีฬาระหว่างคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี