โรงเรียนสิงห์บุรี เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
และประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
โดยมีคณะ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. เป็นคณะกรรมการประเมินดังกล่าว
ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี