โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับการประเมินและพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ของจังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้ารับการประเมินและพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ของจังหวัดสิงห์บุรี
โดยมี นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธาน
ทั้งนี้มี นายสละ วิเลปนะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์บุรี
นางจรัสศรี งามจริง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี เข้าร่วมการประเมินและพิจารณาดังกล่าว
ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี