โรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สานสัมพันธ์กัลยาณมิตร

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สานสัมพันธ์กัลยาณมิตร เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลนักเรียน
ทั้งนี้มีผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ ๒๕ ช่วงเช้า : https://shorturl.asia/LZYsb
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ ๒๕ ช่วงบ่าย : https://citly.me/XCYsG
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ ๒๖ : https://citly.me/L156M