โรงเรียนสิงห์บุรี ประชุมเพื่อทบทวนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสิงห์บุรี ให้สอดรับกับตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนคุณธรรม