ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท นายณัฐศักดิ์ ปิยะโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อทดแทนบุญคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท นายณัฐศักดิ์ ปิยะโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อทดแทนบุญคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ พัทธสีมาวัดตึกราชา ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี