คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นตัวแทนผู้ปกครอง ครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ แด่ผู้มีอุปการคุณ ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนสิงห์บุรีด้วยดีเสมอมา

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิงห์บุรี
เป็นตัวแทนผู้ปกครอง ครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ แด่ผู้มีอุปการคุณ
ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนสิงห์บุรีด้วยดีเสมอมา