โรงเรียนสิงห์บุรี ตรวจ ATK เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่ครู บุคลากร ฯ และนักเรียน ตามแผนการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มที่ ๒ (เลขที่คู่) ก่อนเข้าห้องเรียนในรูปแบบ Onsite

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายจำเรียง หลำริ้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และ นางเรณู ร่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ควบคุมการตรวจ ATK เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่ครู บุคลากร ฯ และนักเรียน
ตามแผนการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มที่ ๒ (เลขที่คู่) ก่อนเข้าห้องเรียนในรูปแบบ Onsite
โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจ ATK ทุกคนไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพถ่ายเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่