ตร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน การประชุมวางแผนมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนสิงห์บุรี