ประกาศขยายระยะเวลาชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2