ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กรณีเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1jvdXYKwQsV4tfIGjtC_ItlqGoFpipwn8/view?usp=sharing