ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐศาสตร์ กรณีเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1OMYdIQXHj5Vez5mSymd5KYevX470qjLD/view?usp=sharing