เกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกียรติบัตร ม.๑ ที่สอบผ่าน ๓๒ คะแนน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกียรติบัตร ม.4 ที่สอบผ่าน ๓๖ คะแนน – ครูฐิติมา ธะนะศรี