ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติฯ กรณีเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1QKENjEW1_kdPcra7yalSFmfWUqC80dff/view?usp=sharing