ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ TOP TEN

https://drive.google.com/file/d/1d1DOi4syoYPG9akFghsNt4Dknu8mhUQs/view?usp=sharing