จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฉบับที่ 1

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข เด็กหญิงทิพยาพร แก้วระวัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี