กลุ่มบริหารโรงเรียนสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 (บ.2)

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
กลุ่มบริหารโรงเรียนสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 (บ.2) โดยมีนายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารและเลขาผู้อำนวยการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของโรงเรียน และแนะนำบุคลากรครูที่บรรจุใหม่ ในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี