โรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่าน Video Conference เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่าน Video Conference เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในสังกัด สพม.๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี