รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบ KAMOL MODEL รายวิชา ฟิสิกส์ 9 เรื่อง ตัวเก็บประจุไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบ KAMOL MODEL
รายวิชา ฟิสิกส์ 9 เรื่อง ตัวเก็บประจุไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 2_62 ของครูกมล