รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 1_62 ของครูกมล