รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษา ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง           รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษา ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการ
ผู้วิจัย             นายบรรพต รักงาม
ปีการศึกษา       2563
          การศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบเชิงพรรณนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียน การสอนรายวิชาสุขศึกษา ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จำนวน  235  คน จากแผนการเรียน 7 แผน ได้มาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามห้องเรียนธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ แบบสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่าพบว่า  ในภาพรวม นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน โดยทั้งเพศชาย และหญิง เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  3  อันดับแรก เหมือนกัน  กล่าวคือ อันดับที่ 1รูปแบบครูบรรยาย อันดับที่ 2  รูปแบบสาธิตและลงมือปฏิบัติ และอันดับที่3 รูปแบบกลุ่มสัมพันธ์  ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ถูกจัดไว้เป็นอันดับสุดท้าย และไม่ถูกเลือก เหมือนกัน
ผลการสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องการจำแนกตามแผนการเรียน ในภาพรวมพบว่า แผนการเรียนต่างกัน เลือกรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่ถูกเลือกเป็นอันดับที่ 1 มากที่สุด คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยมีแผนการเรียนที่เลือกคือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนภาษา – ภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนภาษา – ภาษาจีน แผนการเรียนภาษา – ภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนภาษา – สังคม   ส่วน แผนการเรียนนิติ – รัฐศาสตร์ เลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบสรุปความคิดรวบยอด  เป็นอันดับ 1  และแผนการเรียนภาษา – คณิตศาสตร์ เลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตและลงมือปฏิบัติ เป็นอันดับ 1
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษา