ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูต่อนักเรียนและห้องเรียน (ข้อมูล 1 ต.ค. 62)

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

รวม

สูงกว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี

1. ผู้บริหาร

4

-

-

4

2. ครูผู้สอน

62

78

-

140

3. พนักงานราชการ

1

-

-

1

4. ลูกจ้าง

 

 

 

 

    4.1 ครูชาวต่างชาติ

-

8

-

8

    4.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน

-

11

1

12

    4.3 ลูกจ้างประจำ

-

-

3

3

    4.4 คนงานทั่วไป

-

-

20

20

    4.5 เจ้าหน้าที่รักษา
         ความปลอดภัย

-

-

2

2

    4.5 เจ้าหน้าที่ขับรถ 

-

-

2

2

รวม

67

96

28

192