ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10  พ.ย.  62)

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ม. 1

13

218

280

498

ม. 2

13

185

308

493

ม. 3

12

195

294

489

รวม

38

598

882

1,480

ม. 4

12

154

302

456

ม. 5

12

155

283

438

ม. 6

12

141

307

448

รวม

36

450

892

1,342

รวมทั้งสิ้น

74

1,048

1,774

2,822