ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูต่อนักเรียนและห้องเรียน (ข้อมูล 10 ก.ย. 59)

ที่

ประเภท / ตำแหน่ง

เพศ

รวม

วิทยฐานะ

จำแนกตามการศึกษา

ชาย

หญิง

คศ.4

คศ.3

คศ.2

คศ.1

ครูผู้ช่วย

ต่ำกว่าป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

 

 - รองผ้อำนวยการ

2

1

3

-

3

-

-

-

-

-

3

-

 

รวม

3

1

4

-

4

-

-

-

-

-

4

-

2

ครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

3

17

20

-

9

5

6

-

-

14

6

-

 

ภาษาต่างประเทศ

1

19

20

-

7

7

5

1

-

19

1

-

 

ภาษาไทย

3

13

16

-

5

6

5

-

-

8

8

-

 

วิทยาศาสตร์

8

17

25

-

6

8

11

-

-

10

15

-

 

สังคมศึกษาฯ

5

13

18

-

9

1

7

1

-

12

6

-

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4

10

14

-

7

5

2

-

-

9

5

-

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

4

3

7

-

5

2

-

-

-

6

1

-

 

ศิลปะ

4

4

8

1

4

1

3

-

-

7

1

-

 

งานแนะแนว

1

4

5

-

2

1

2

-

-

2

2

1

 

งานห้องสมุด

-

3

3

-

1

2

-

-

-

3

-

-

 

ครูอัตราจ้าง

1

1

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

 

ครูต่างชาติ

2

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

รวม

36

110

146

1

55

38

41

2

-

92

45

1

3

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ลูกจ้างประจำ

3

1

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

 

 - เจ้าหน้าที่

1

6

7

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

 - ลูกจ้างชั่วคราว

11

15

26

-

-

-

-

-

26

-

-

-

 

รวม

15

22

37

-

-

-

-

-

31

-

-

-

 

รวมทั้งสิ้น

54

133

187

1

59

38

41

2

31

92

49

1