ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560)

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

12

206

304

510

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

12

205

299

504

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

12

225

273

498

รวม

36

636

876

1,512

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

12

155

314

469

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

12

137

312

449

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

12

176

278

454

รวม

36

468

904

1,372

รวมทั้งสิ้น

72

1,104

1,780

2,884