ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559)

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

12

202

303

505

42.08

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

12

227

278

505

42.08

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

12

203

299

502

41.83

รวม

36

632

880

1,512

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

12

145

313

458

38.17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

12

188

285

473

39.42

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

12

178

270

448

37.33

รวม

36

511

868

1,379

 

รวมทั้งสิ้น

72

1,143

1,748

2,891