ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    เกียรติประวัติโรงเรียนสิงห์บุรี

เกียรติประวัติ

  • โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ปีพุทธศักราช 2529 และ ปีพุทธศักราช 2538  
  •  วันพฤหัสบดีที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเปิดอาคารหอสมุดหอมหวล พรทวีทัศน์และอาคารหอวัฒนธรรม ทรงปล่อยปลา และทรงปลูกมะกล่ำต้นซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนสิงห์บุรี
  • วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จประกอบพิธีเปิดห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา” ณ หอสมุดหอมหวล พรทวีทัศน์

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

  • รางวัลโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปีพุทธศักราช 2556 
  • รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5   โครงการร่วมกับธนาคารออมสินแข่งขันต่อระดับภาค ปีการศึกษา 2557 
  • ผลงานด้านเครือข่ายเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี แข่งขันต่อระดับประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557   และปีการศึกษา 2558
  • เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2557   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี   และ เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2558 กระทรวงวัฒนธรรม
  • สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปีการศึกษา 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2558  มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  • โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา 2557  และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และ โครงการโรงเรียนนำร่องเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีการศึกษา 2558  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th