ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
สร้างเยาวชนชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง

 

เป้าหมายของสถานศึกษา

1) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ TQA

2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

7) ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างหลากหลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่สากล

8) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำ และนักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9) ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

ในโรงเรียน ท้องถิ่นและสังคมโลก

10) ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

11) ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

1) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และนักประชาธิปไตย

3) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ

 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th