ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
ประกาศการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม2561
ใบความรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ครูประสิทธิ์
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ นิติ-รัฐฯ . ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว
แบบบันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
*ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว*
*ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว *
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 2561
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปี 2561 รายงานตัว/มอบตัว*
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปี 2561 รายงานตัว*
ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 รายงานตัว*
ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปี 2561 รายงานตัว
กำหนดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กำหนดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ
ขอบเขตงานจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มามอบตัว (10 เม.ย. 61)
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มามอบตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มามอบตัว
* รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 แยกตามแผนการเรียน
* ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มารายงานตัว
* ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
* ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มารายงานตัว
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
ประกาศรายผลการคัดเลือกกรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1/ม.4 ปี 2561
*****ประกาศผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560*****
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ
ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.4 โครงการ นิติฯ ปีการศึกษา 2561 มามอบตัว
ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561 มามอบตัว
กำหนดการรับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสิงห์บุรี
* ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 โครงการ นิติฯ ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
* ประกาศเรียกสำรอง ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.1 โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 โครงการ นิติ-รัฐฯ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2561 โครงการ นิติ-รัฐฯ
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2561 โครงการ สสวท.
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2561 โครงการ MEP
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2561 โครงการ สสวท.
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม มารายงานตัว
ประกาศเรียกสำรองประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม มารายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ม. ๓ โรงเรียนเดิม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 1/2561 -10/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 11/2561 -20/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 21/2561 -30/2561
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
รางานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ชั้น ม.1 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ชั้น ม.4 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐฯ ชั้น ม.4 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐฯ ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ MEP ชั้น ม.1 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
การสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รับตรง 61 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบโควตาสำหรับ ปวช. / ปวส.
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการรับตรง รอบหลัง ADMISSION ประจ
เอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
เรื่อง แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับวันหยุดเรียน ในสัปดาห์การสอบกลางภาค 1/2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน2560
ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการยื่นคะแนนสอบ ปีการศึกษา 2560
ม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
ม.รังสิต รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) โครงการความส
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
การแต่งตั้ง กพฐ. โรงเรียนสิงห์บุรี
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th