ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์บุรี

 

นายนำชัย แซ่ตั้ง
ประธานกรรมการ

   
นายธานิน นวลนิศาชล นายเชาวลิต บุญอิ่ม นายมงคล ตั้งคะสุมิต
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน   
นายสุชีพ โกมล นายพิบูล เหล่ารัตนกุล พระศรีปริยัติโยดม
กรรมการ
ผู้แทน อปท.
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา   
พระครูสุนทรพัฒนาลังกา นายสละ วิเลปนะ นายขจิต นาวีระ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
นายบำเหน็จ บุษบงค์ นายอุดม จำปาศักดิ์ นางวัฒนา โคตรมี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ     
นานสุประดิษฐ์ เหลืองดิลก นายปราโมทย์ เจริญสลุง  
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
  

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th