นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด
นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ
นางสาวอรญา บุญไทย
นางสาววรรณภา สาระวะดี
หัวหน้างานแนะแนว


นางปิยพัชร์ งามจริง
หัวหน้างานห้องสมุด