นางทิวทอง อ่อนบาง
นายไพศาล สุขเอี่ยม
นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณ์
นายกัณตินันท์ งามขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


     
นายสมเกียรติ ขำเปรม
นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ
นางบุษบง เอี่ยมอร่าม
นางสาววรางคนางค์ กลิ่มหอม


นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์