นางโกศล เพ็งสาทร
นางสาวอรวรรณ์ ธรรสระ
นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์
นายนพรัตน์ เสือหล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


     
นางสมจิตต์ อึ๊งบำรุงพันธุ์
นางสายพิณ สำราญสุข
นางมัณตรีณี วิศรัสดำรงค์กุล
นางศิริจิตต์ แก้วแสน


     
นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์
นางสุกัลยา นวลจันทร์
นางศริริวรรณ อินทร์พงษ์พันธุ์
นางสาวสุนทรี กันพ่วง


     
นางวิภาวรรณ เทศทอง
นางสาวพิกุลทอง สักการะ
นางสาววิไลวรรณ คำนัน

นางสาวขวัญลดา ทองคำปั้น 
นางสาวณัฐปภัสร์ ศุภรัตน์ลาภมีเสมอ