นายบรรพต รักงาม
นายพรประเสริฐ ปรัชเจริญวนิชย์
นางสุกัญญา ชอบเจริญ
นายอดิศักดิ์ อารีศรีสม
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


     
นายอัครเดช จงสถิตมั่น
นายมาโนชญ์ โรจน์สถาพร
นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ
นางมาลี สอนดี


   
 
นางสุรีรัตน์ พุ่มกุมาร
นายวันเชิด ตาระกา
นางวิณุรา ฉันทชาติ
นายพิษณุ สมมานะ