>> การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 5E ที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแ

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2562 13:21:40
แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 5E ที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา รายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เอกสารแนบ