>> รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adob

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 08 เม.ย. 2562 12:36:29
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เอกสารแนบ