>> การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการคิดคณิตในรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบฝึก

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 19 มี.ค. 2562 16:20:06
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการคิดคณิตในรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบฝึก โดย นางอุมาพร สุวรรณโมลี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เอกสารแนบ