>> การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 19 มี.ค. 2562 16:19:06
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดย นางอุมาพร สุวรรณโมลี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เอกสารแนบ