>> การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 19 มี.ค. 2562 16:18:01
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โดยใช้สื่อประสม โดย นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
เอกสารแนบ