>> การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2561 13:17:48
การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๓ ห้อง ๓๒๗
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561