>> เรื่อง แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับวันหยุดเรียน ในสัปดาห์การสอบกลางภาค 1/2560

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 16 ก.ค. 2560 15:31:31
ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 หากนักเรียนในระดับชั้นใด
ไม่มีสอบในวันนั้น โรงเรียนให้ถือเป็นวันหยุดเรียน ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย
เอกสารแนบ