>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 05 ธ.ค. 2559 13:31:20
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์สอบภาคปฎิบัติและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการห้องสมุด
1.นางสาวปุษยาภัทร พิมพ์พืชน์
2.นางสาวพิไลพร ตาระกา
3.นายปฐมพร แสงแจ้ง
4.นางสาวอรวี เกตุสิทธิ์
5.นางสาวเบญจพร ชูมก
6.นายมนิษิน แก้วหอมคำ
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.