ปรัชญาโรงเรียน : ปั ญ ญ า เ ป็ น แ ส ง ส ว่ า ง แ ห่ ง ชี วิ ต
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา สพม.๕ e-office สพม.๕


นายพรชัย ยิ้มพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   งานห้องสมุด และแนะแนว
นักเรียนชายสง่าเยี่ยงสิงห์ นักเรียนหญิงต้องเป็นกุลสตรี

Best View 1024 X 768 pixel 
Browser Internet Explorer 
Text Size ขนาด Medium

 

   ประวัติโรงเรียน
  
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
  
เพลงประจำโรงเรียน
  
โครงสร้างบริหารงาน
   แผนผังโรงเรียน
  
ฝ่ายบริหาร
   ทำเนียบผู้บริิหาร
   พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายสถามศึกษา
  
เกียรติประวัติของโรงเรียน
   ผลการประเมินภายนอกรอบ 3
  
สรุปผลการประเมินภายนอกผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ลิ้งค์สำรอง)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทร 036 507171 - โทรสาร 036-507172 ||| by ICT SingbutiSchool Team |||