ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 1/2561 -10/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 11/2561 -20/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 21/2561 -30/2561
รางานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
การสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี
อ่านข่าวทั้งหมด
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ม. ๓ โรงเรียนเดิม
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ชั้น ม.1 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ชั้น ม.4 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐฯ ชั้น ม.4 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561
ใบสัครสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐฯ ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครหองเรียนพิเศษ โครงการ MEP ชั้น ม.1 โรงเรียนสิงหบุรี ปการศึกษา 2561
แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th